niepubliczne przedszkole językowe dzieci świata | ul. Lenartowicza 3, 34-120 Andrychów

RODO


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Talar-Widlarz prowadząca działalność gospodarczą Klub Malucha „Dzieci Świata” Agnieszka Talar-Widlarz w Andrychowie pod adresem ul. Lenartowicza 3 (dalej „DŚ”), kontakt: tel. 510 088 069 e-mail kontakt@dzieciswiata-andrychow.pl
  2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Dorota Talar-Kobielus, kontakt: tel. 510 088 069 e-mail kontakt@dzieciswiata-andrychow.pl, adres 34-120 Andrychów, ul. Lenartowicza 3.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowego lub Klubu Malucha Dzieci Świata w Andrychowie, jak również innych form zajęć świadczonych na rzecz dzieci przez DŚ. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.

 3. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:

  1. za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego pobieraną w przypadku przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)),

  2. w celu zawarcia i wykonywania umowy o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowego lub Klubu Malucha Dzieci Świata w Andrychowie, jak również innych form zajęć świadczonych na rzecz dzieci przez DŚ, w tym kontaktów z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

  3. w celach określonych w przepisach oświatowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 5. Podstawa przekazania danych – dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowego lub Klubu Malucha Dzieci Świata w Andrychowie, jak również innych form zajęć świadczonych na rzecz dzieci przez DŚ, w tym do kontaktów z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 6. Brak jest obowiązku prawnego podania danych osobowych, ich brak nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowego lub Klubu Malucha Dzieci Świata w Andrychowie, jak również innych form zajęć świadczonych na rzecz dzieci przez DŚ.

 7. Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.

 8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 9. Rodzicowi lub opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do:

  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do danych osobowych,

  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  3. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  4. wniesienia sprzeciwu:

 • gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub

 • w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 1. W zakresie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejskie Obszar Gospodarczy).

Strona wykonana przez: WEBOSKI