niepubliczne przedszkole językowe dzieci świata | ul. Lenartowicza 3, 34-120 Andrychów

Rekrutacja

Karta zgłoszenia dziecka do

Niepublicznego Przedszkola Językowego Dzieci Świata

Proszę o przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola Językowego Dzieci Świata mojego dziecka:

Imię i Nazwisko dziecka*

wypełnij to pole

Data i miejsce urodzenia dziecka*

wypełnij to pole

Pesel dziecka*

wypełnij to pole

Adres zamieszkania dziecka*

wypełnij to pole

Adres zameldowania dziecka*

wypełnij to pole

I.Dane rodziców / opiekunów prawnych dziecka:

Matka / Opiekun prawny 1*:

Imię i Nazwisko*

wypełnij to pole

Adres zamieszkania*

wypełnij to pole

Pesel*

wypełnij to pole

Telefon do natychmiastowego kontaktu*

wypełnij to pole

E-mail*

wypełnij to pole

Miejsce pracy*

wypełnij to pole

Numer telefonu do pracy*

wypełnij to pole

Ojciec / Opiekun prawny 2:

Imię i Nazwisko

wypełnij to pole

Adres zamieszkania

wypełnij to pole

Pesel

wypełnij to pole

Telefon do natychmiastowego kontaktu

wypełnij to pole

E-mail

wypełnij to pole

Miejsce pracy

wypełnij to pole

Numer telefonu do pracy

wypełnij to pole
Wszystkie dane dotyczące miejsca zamieszkania, pracy i numerów telefonów rodziców zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach tego wymagających

II. Dane na temat zdrowia dziecka

Jaki jest aktualny stan zdrowia dziecka?*

wypełnij to pole

Czy dziecko często choruje? Jeśli TAK proszę podać na co?*

wypełnij to pole

Czy dziecko cierpi na choroby przewlekłe? Jeśli TAK to jakie?*

wypełnij to pole

Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej? Jeśli TAK to jakiej?*

wypełnij to pole

Czy dziecko przyjmuje leki na stałe? Jeśli TAK to jakie?*

wypełnij to pole

Czy u dziecka zostały zdiagnozowane alergie lub nietolerancje pokarmowe? Jeśli TAK to na jak produkty spożywcze?*

wypełnij to pole

Czy dziecko posiada zalecenia dotyczące diety? Jeśli TAK, proszę podać jakie?*

wypełnij to pole

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?*

III. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu przygotowania i zawarcia umowy o przyjęcie dziecka do niepublicznego przedszkola językowego Dzieci Świata w Andrychowie. *

 1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Talar-Widlarz prowadząca działalność gospodarczą Klub Malucha „Dzieci Świata” Agnieszka Talar-Widlarz w Andrychowie pod adresem ul. Lenartowicza 3, kontakt: tel. 510 088 069 e-mail kontakt@dzieciswiata-andrychow.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Dorota Talar-Kobielus, kontakt: tel. 510 088 069 e-mail kontakt@dzieciswiata-andrychow.pl, adres 34-120 Andrychów, ul. Lenartowicza 3.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz ich dzieci przekazane w celu zawarcia umowy o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowego Dzieci Świata w Andrychowie. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.
 4. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
  1. w celu zawarcia umowy o przyjęcie dziecka do niepublicznego przedszkola językowego Dzieci Świata w Andrychowie, kontaktów z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)),
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 6. Podstawa przekazania danych – dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowego Dzieci Świata w Andrychowie, w tym kontaktów z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 7. Brak jest obowiązku prawnego podania danych osobowych, ich brak nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości zawarcia umowy o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowego Dzieci Świata w Andrychowie.
 8. Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 9. Okres przechowywania danych osobowych będzie wynosił nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem.
 10. Podającemu dane przysługuje prawo do:
  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do danych osobowych
  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  3. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  4. d. wniesienia sprzeciwu:
   1. gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
   2. w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  5. W zakresie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

( * ) - Pola wymagane

Wypełnij recaptche

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Strona wykonana przez: WEBOSKI